...ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เว็บบล็อกเพื่อการเรียนการสอนของคุณครูโรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม...

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ฟิสิกส์อยู่ใกล้ตัวคุณแค่ไหน???????

...เริ่มจากธรรมชาติรอบตัวเรา ตั้งแต่อากาศ การเกิดพายุ ฝน ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า ดวงดาวบนท้องฟ้า รวมไปถึงเครื่องอำนวยความสะดวกในอาคราบ้านเรือน เช่น พัดลม เตาไมโครเวฟ เครื่องปรับอากาศ ตลอดจนการสื่อสารและการคมนาคมขนส่ง หรือแม้กระทั่ง งานทางด้านการแพทย์ การทหาร อุตสาหกรรม วงการบันเทิงและการศึกษา ได้แก่ แสง เสียง สี คอมพิวเตอร์ ล้วนอาศัยความรู้ทางด้านฟิสิกส์ทั้งนั้น โดยนำไปบูรณาการเข้ากับศาสตร์อื่นๆ ทำให้เกิดสาขาที่หลากหลายขึ้น เช่น ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ฟิสิกส์นาโน รวมถึงวัสดุศาสตร์ ซึ่งล้วนแต่เป็นแหล่งกำเนิดเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต.....

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ทำไมต้องเรียนรู้วิทยาศาสตร์

.....วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งในสังคมปัจจุบันและอนาคต  เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคนทั้งในชีวิตประจำวันและการงานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี  เครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตและการทำงาน  เหล่านี้ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์  ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อื่น ๆ วิทยาศาสตร์ได้ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิดทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล  คิดสร้างสรรค์  วิจารณ์  มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าหาความรู้  มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้  วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (knowledge-based society) ดังนั้นทุกคนจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์  เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น  สามารนำความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุมีผล  สร้างสรรค์  และมีคุณธรรม

คุณธรรมจริยธรรม

คุณธรรมจริยธรรมคืออะไร?
...คุรธรรมเป็นสภาวะความรู้สึกในจิตใจของมนุษย์ที่เป้นไปในทางที่ถูกต้อง
...จริยธรรมเป็นพฤติกรรมหรือการแสดงออกที่ถูกต้องตามกฏเกณฑ์
...ดังนั้นคุณธรรมจริยธรรมจึงเป็นคุณสมบัติที่สำคัญและจำเป็นในการดำรงชีวิตของมนุษย์เพื่อที่จะสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมจึงจำเป็นต้องกระทำอย่างจริงจังและต่อเนื่องจนเป็นนิสัยของแต่ละบุคคล